SPRAWDZ UBEZPIECZENIE DLA CIEBIE

FAQ Dobre rozwiązania ubezpieczeniowe

Celem Towarzystwa jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej swoim Członkom, będącym jednocześnie jego współwłaścicielami. Jako organizacja o charakterze non - profit, MACIF Życie TUW nie jest nastawione na realizację zysków, przeznaczonych dla założycieli. Wszelkie nadwyżki bilansowe przeznaczane są na nieustanne podnoszenie jakości obsługi.
Udziały członkowskie nabywa Ubezpieczający w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. Jest to jednorazowa opłata, pokrywająca udział w kapitale rezerwowym, wynosząca 5 zł dla osoby fizycznej (1 udział), 50 zł dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (10 udziałów) i 250 zł dla osoby prawnej (50 udziałów). MACIF Życie TUW ubezpiecza nie tylko Członków, ale także ich małżonków, partnerów, rodzinę, pracowników lub klientów.
Rozwiązania proponowane przez MACIF Życie TUW wyróżniają się:
- prostą konstrukcją
- przystępną ceną
- przejrzystą dokumentacją ubezpieczeniową
- ograniczonymi do minimum kosztami obsługi – będąc TUW-em nie ponosimy zobowiązań finansowych wobec założycieli
- wyjątkową elastycznością, pozwalającą na dostosowanie się do sytuacji ubezpieczonych w każdej chwili
- wysoką jakością obsługi
Tak, jeśli zawierasz kolejną umowę ubezpieczenia nie musisz kupować kolejnego udziału członkowskiego. Możesz ubiegać się o zwrot udziału w przypadku rezygnacji z umowy ubezpieczenia.
Dla każdej zawartej umowy ubezpieczenia otrzymasz indywidualny nr konta do opłacania składek, wskazany w dokumencie polisy.
Wypłacane przez nas świadczenia nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawą z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych. Wyjątek stanowią świadczenia powiększone o wypracowany zysk.
Na stronie internetowej http://macif.com.pl/zdarzenia/ znajduje się Wniosek o wypłatę świadczenia, który należy wypełnić i przesłać na wskazany adres
Rozpatrujemy sprawę i wypłacamy Świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności, koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości Świadczenia, okaże się niemożliwe w terminie 30 dni, Towarzystwo wykonuje zobowiązanie w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
W celu wykupu częściowego lub całkowitego konieczne jest złożenie Wniosku o dokonanie wykupu. Pierwszego wykupu można dokonać dopiero po zakończeniu okresu, przewidzianego na odstąpienie od umowy ubezpieczenia.
Umowę ubezpieczenia można wypowiedzieć w każdym momencie, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Towarzystwo zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
Aby uaktualnić dane osobowe lub zmienić/ dopisać uposażonego w umowie ubezpieczenia, należy wysłać do Towarzystwa pisemny Wniosek o zmianę.
Szczegóły dotyczące składania reklamacji znajdują się na stronie internetowej www. macif.com.pl/skargi
Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 30 dni. W szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu do 60 dni.
Składkę wraz z Sumą ubezpieczenia można obniżyć w każdej chwili i bez żadnych kosztów. Z wyjątkiem umów: Acti OCHRONA Terminowa i Acti OCHRONA Terminowa ze Zwrotem, w tym przypadku zmiana jest możliwa tylko w rocznicę polisy. Wystarczy przesłać do Towarzystwa oryginalne oświadczenie ze wskazaniem żądanej sumy ubezpieczenia. Zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy.
Przedłużenia umowy ubezpieczenia czyli tzw. Polisy rocznicowe wysyłane są na aktualny posiadany przez nas adres korespondencyjny Ubezpieczającego lub adres e-mail podany w umowie ubezpieczenia.
Jeśli nie otrzymałeś od nas dokumentu w terminie, prosimy o kontakt pod adresem mailowym ubezpieczenia@macif.com.pl lub telefoniczny pod numerem (22)535 02 01