SPRAWDZ UBEZPIECZENIE DLA CIEBIE

Ochrona danych osobowychSzanowni Państwo,

wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczęło obowiązywać bowiem Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „RODO”). Dlatego kierujemy do naszych Klientów jak i Potencjalnych Klientów, niniejszą informację mającą na celu poinformowanie Państwa o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

Administrator Danych

 

Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest MACIF Życie TUW z siedzibą przy ul. Bema 89, 01-233 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy ubezpieczenia i późniejszej jej realizacji.

 

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Maciejem Kaczmarskim pod adresem email daneosobowe@macif.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, w tym oceny ryzyka ubezpieczeniowego jak również do późniejszego wykonywania umowy (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:

 

– kontaktowania się z Państwem, w związku z realizacją umowy;

– rozpatrywania skarg i reklamacji ( co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 – dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową  (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– wymiany informacji podatkowych z innymi państwami (FATCA, CRS – co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

 

Dodatkowo Państwa dane możemy przetwarzać w celach marketingowych tj. promowania naszych produktów i usług. Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych. Natomiast, jeżeli w tym celu korzystamy z środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon to z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Odbiorcy danych

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, w tym m.in.:

– pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

– bankom – celem zwrotu nienależnych świadczeń;

– inny zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji;

– organom państwowym  lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, KNF, UFG, itd.);

– podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT);

– podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

 

Czas przechowywania Państwa danych

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy ubezpieczenia, a także po jej zakończeniu:

 

  • do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, (tj. co do zasady przez okres maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);
  • w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, wystawienia faktur oraz innych dokumentów księgowych;

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

 

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

 

Nadto, w sytuacji gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.

 

Profilowanie

 

W przypadku produktu „Acti Finanse 3” Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego co oznacza, że przetwarzanie to będzie skutkowało wydaniem decyzji wywołującej skutki prawne w postaci określenia wysokości składki ubezpieczeniowej.

 

Decyzje będą podejmowane na podstawie danych dotyczących stanu zdrowia, daty urodzenia, wykonywania niektórych zawodów z danej branży. Przedmiotowa decyzja jest niezbędna do zawarcia umowy ubezpieczenia w przypadku produktu „Acti Finanse 3” (zgodnie z art. 22 ust. 2 lit a RODO).

 

Dla przykładu, wskazanie wybranych jednostek chorobowych może wiązać się z wyższym ryzykiem zdrowotnym i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa, również wykonywanie niektórych zawodów z danej branży może mieć wpływ na ocenę ryzyka dotyczącą prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy AML, a tym samym na ustalenie lub zmianę poziomu ryzyka dla danego klienta.

 

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, przysługuje Państwu prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).