SPRAWDZ UBEZPIECZENIE DLA CIEBIE

MACIF Życie TUW Dobre rozwiązania ubezpieczeniowe

Historia ubezpieczeń wzajemnych

30 grudnia 2003 roku MACIF Życie TUW otrzymało zezwolenie Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, bezpośredniej i reasekuracyjnej w Polsce, w zakresie działu I, czyli „Ubezpieczeń na Życie”.

Działalność operacyjna Towarzystwa rozpoczęła się w 2005 roku.

Założycielem MACIF Życie TUW jest francuska Grupa MACIF, jeden z najbardziej liczących się ubezpieczycieli na rynku europejskim oraz twórca modelu, gwarantującego wysoką jakość produktów i obsługi, przy zachowaniu niskiej ceny, na którym od lat wzorują się inne firmy z branży ubezpieczeniowej.

Bycie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych określa nie tylko formę prawną przedsiębiorsttwa, ale przede wszystkim obliguje nas do stosowania przejrzystych, uczciwych i długofalowych zasad w relacjach z Klientami i Partnerami. MACIF Życie TUW, to więcej niż Towarzystwo…

Historia ubezpieczeń wzajemnych

Grupa MACIF, to jeden z najbardziej liczących się ubezpieczycieli na rynku europejskim, której powstanie wiązało się z koniecznością utworzenia alternatywy dla ówczesnej oferty komercyjnych zakładów ubezpieczeń. Pomysł na stworzenie Grupy narodził się we Francji, w 1960 roku, na wniosek przedsiębiorców z branży handlowej i przemysłowej. W pierwszych latach działalności Towarzystwa, jego Członkami byli sami przedsiębiorcy, a następnie pracownicy ich zakładów pracy. Obecnie Grupa MACIF jest największym francuskim Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych.

Na stworzonym przez Grupę MACIF modelu ubezpieczeniowym, gwarantującym, najwyższą jakość produktów i obsługi, przy zachowaniu niskiej ceny, wzoruje się obecnie wiele Towarzystw.

Nowatorskie podejście do Klienta, w połączeniu z usługami o najwyższej jakości, a także prosta konstrukcja produktów i korzystne ceny, zadecydowały o ogromnym sukcesie Towarzystwa, które z biegiem czasu, poprzez wzbogacenie swojej oferty o rozwiązania dla innych grup zawodowych, urosło do rangi jednego z największych ubezpieczycieli na rynku europejskim.

Działalność Grupy MACIF

Grupa MACIF liczy obecnie prawie 5 milionów Członków i zarządza ponad 15 milionami polis. Roczne obroty, w ramach wszystkich sektorów działalności, wynoszą ponad 5 miliardów euro. Grupa zarządza też ponad 18 miliardami euro, w ramach portfela ubezpieczeń oszczędnościowych i emerytalnych, oraz charakteryzuje się jednym z najniższych na rynku poziomów rezygnacji z członkostwa, z inicjatywy samych Członków (3,8%).

Szeroka gama oferowanych produktów obejmuje zarówno ubezpieczenia komunikacyjne, zapewniające Grupie – już od kilkudziesięciu lat – pozycję lidera na rynku francuskim, jak również majątkowe, zdrowotne, ochronne, oszczędnościowe i emerytalne.

Liczący się gracz na światowym rynku ubezpieczeniowym

Grupa MACIF prowadzi swoją działalność we Francji, Polsce, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Algierii i Tunezji oraz aktywnie współpracuje z wieloma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, na całym świecie. Jest aktywnym członkiem organizacji, zrzeszających światowe i europejskie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych: International Cooperative and Mutual Insurance Fereration (ICMIF) i Association of European Cooperative and Mutual Insurers (ACME).

W 1990 roku, z inicjatywy Grupy MACIF, powstało stowarzyszenie EURESA, skupiające największe europejskie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, liczące obecnie kilkadziesiąt milionów Członków.

Grupa MACIF tworzy też operacyjne partnerstwa z następującymi podmiotami:
– BPCE (Banque Populaire et Caisses d’Epargne)
– AG2R – LA MONDIALE (grupowa spółka ubezpieczeń wzajemnych)

Filie Grupy MACIF

MUTAVIE – ubezpieczenia na życie, produkty oszczędnościowe
MACIF MUTUALITÉ – życie i zdrowie, ubezpieczenia indywidualne i grupowe
MACIF GESTION – zarządzanie portfelami finansowymi, lider w inwestycjach społecznie odpowiedzialnych
MACIFILIA – specjalistyczne umowy grupowe
SOCRAM – instytucja bankowo-kredytowa
IMA – usługi assistance

Idea wzajemności w ubezpieczeniach

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (w skrócie TUW) to nie tylko specyficzna forma prawna przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim działalność, w której to Członkowie, a nie akcjonariusze, są najważniejsi. Nadrzędnym celem, jaki stawia przed sobą MACIF Życie TUW, jest realizacja potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, poprzez:

oferowanie produktów ubezpieczeniowych, charakteryzujących się prostą konstrukcją oraz odpowiadających rzeczywistym potrzebom naszych ubezpieczonych

przeznaczanie wszystkich nadwyżek bilansowych na poprawę jakości obsługi oraz ulepszanie oferty proponowanych rozwiązań

Mając na uwadze ideę wzajemności ubezpieczeniowej, komponujemy nasze produkty w sposób przejrzysty, pozwalając równocześnie na ich elastyczne dostosowywanie się do realnych potrzeb Klientów. Gwarantujemy więc właściwą ochronę ubezpieczeniową, przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi i w optymalnej cenie, która wynosi tyle, ile w rzeczywistości kosztuje dane ryzyko.

Historia ubezpieczeń wzajemnych

Jednym z najstarszych, znanych przykładów ubezpieczeń wzajemnych, były umowy zawierane na Bliskim Wschodzie już około 2 tysięcy lat p.n.e., w których uczestnicy karawan zobowiązywali się do wspólnego pokrywania ewentualnych szkód. Przed finansowymi skutkami nieszczęśliwych wypadków, swoje rodziny zabezpieczali także narażeni na nie budowniczy starożytnego Egiptu oraz świątyni Salomona..

Władze

Prezes Zarządu

Laurent Convain

Członek Zarządu

Katarzyna Matuszewicz-Dziawa

Członek Zarządu

Mariusz Czajka