Zakres oferowanych przez MACIF Życie TUW ubezpieczeń obejmuje dział I, czyli ubezpieczenia na życie.

Towarzystwo zostało założone przez francuską Grupę MACIF (jednego z liderów europejskiego rynku ubezpieczeniowego) oraz jej spółkę-córkę, MUTAVIE.

Grupa MACIF została założona w 1960 roku. Stworzony przez nią model ubezpieczeniowy: „wysoka jakość produktów i obsługi, za niską cenę”, stał się wzorem dla innych Towarzystw, a samej Grupie już od wielu lat zapewnia pozycję lidera na rynku francuskim w dziedzinie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych oraz inwestycji odpowiedzialnych społecznie. Zbierana corocznie składka przekracza kilka miliardów euro.

Podejmując decyzję o swojej obecności w Polsce, Grupa MACIF, jako Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, nie kierowała się pobudkami natury inwestycyjnej, lecz względami społecznymi. Założenie MACIF Życie TUW wiązało się z odczuwalną, realną potrzebą społeczeństwa na posiadanie oferty z dziedziny ubezpieczeń na życie, alternatywnej do tej, która istniała na polskim rynku. Zamiarem Grupy było więc ułatwienie dostępu do ubezpieczeń na życie tym klientom, którzy do tej pory nie mogli się ubezpieczyć, oferując im rozwiązania jasne, proste, przejrzyste oraz dostosowane do realnych potrzeb i możliwości finansowych.

Właścicielem MACIF Życie TUW są jego założyciele – Grupa MACIF, jej spółka-córka MUTAVIE oraz wszyscy członkowie Towarzystwa.

Celem Towarzystwa jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej swoim członkom, będącym jednocześnie jego współwłaścicielami. Jako organizacja o charakterze non profit, MACIF Życie TUW nie jest nastawione na realizację zysków, przeznaczonych dla założycieli. Wszelkie nadwyżki bilansowe przeznaczane są na nieustanne podnoszenie jakości obsługi.

Rozwiązania proponowane przez MACIF Życie TUW wyróżniają się:

- prostą konstrukcją

- przystępną ceną

- przejrzystą dokumentacją ubezpieczeniową

- ograniczonymi do minimum kosztami obsługi – będąc TUW-em nie ponosimy zobowiązań finansowych wobec założycieli

- wyjątkową elastycznością, pozwalającą na dostosowanie się do sytuacji ubezpieczonych w każdej chwili

- wysoką jakością obsługi

Udziały członkowskie nabywa ubezpieczający w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. Jest to jednorazowa opłata, pokrywająca udział w kapitale rezerwowym, wynosząca 5 zł dla osoby fizycznej (1 udział), 50 zł dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (10 udziałów) i 250 zł dla osoby prawnej (50 udziałów). MACIF Życie TUW ubezpiecza nie tylko członków, ale także ich małżonków, partnerów, rodzinę, pracowników lub klientów.

Można. Udział członkowski nabywany jest jednorazowo i w ramach posiadanego członkostwa można wykupić w Towarzystwie kilka polis, nawet zróżnicowanych produktowo.
Rozwiązania proponowane przez MACIF Życie TUW pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb, związanych z zabezpieczeniem przyszłości własnej i najbliższych, ubezpieczenia wszelkiego rodzaju kredytów, zapewnienia sobie dodatkowej emerytury lub środków na realizację marzeń i projektów, w sposób niezwykle prosty, tani i elastyczny. Oferta skierowana jest zarówno do osób indywidualnych, przedsiębiorstw, jak i klientów banków.

Oferowane przez nasze Towarzystwo produkty ubezpieczeniowe są wyjątkowo proste, przejrzyste i elastyczne. Spotykają się też z bardzo pozytywnym odbiorem konsumenta, co w znaczący sposób ułatwia ich sprzedaż.
Jako Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych, zależy nam również na długofalowych relacjach ze wszystkimi naszymi Partnerami.

Rozwiązania proponowane przez MACIF Życie TUW są dostępne zarówno na naszej stronie internetowej www.macif.pl, jak i u naszych Partnerów, na terenie całego kraju. W celu umówienia spotkania z naszym przedstawicielem, prosimy o kontakt z centralą Towarzystwa, poprzez telefon, mail lub wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej.

Numer rachunku, na jaki należy wpłacić pierwszą składkę ubezpieczeniową, w ramach wszystkich naszych produktów, to: 65 1840 0007 2212 6150 0810 1119. Indywidualny numer konta zostanie przypisany do każdej polisy dopiero w momencie jej wystawienia.

W przypadku samodzielnego wypełnienia wniosku (bez pośrednictwa agenta) należy dostarczyć Towarzystwu:
  1. kserokopię dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość (dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu) lub
  2. zaświadczenie notarialne, organu administracji rządowej, organu samorządu terytorialnego lub podmiotu świadczącego usługi finansowe, potwierdzające autentyczność oraz zgodność z oryginałem jednego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu).

W ramach umowy głównej Acti OCHRONA, Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową śmierć oraz śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Umowa główna Acti OCHRONA może być wzbogacona o ubezpieczenia dodatkowe, takie jak:

- śmierć lub trwałe i całkowite inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku

- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

- trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

- trwała i całkowita niezdolność do pracy

- poważne zachorowanie

Jako jedyne w Polsce, otwarte dla wszystkich Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, oferujące ubezpieczenia na życie, umożliwiamy zawarcie umowy ubezpieczenia Acti OCHRONA wszystkim zainteresowanym, pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych w statucie, Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Acti OCHRONA oraz po akceptacji ryzyka ubezpieczeniowego przez MACIF Życie TUW.

Ubezpieczonym może być osoba, której wiek wynosi nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 75 lat, z zastrzeżeniem, że w roku zawarcia pierwszej umowy, wiek ubezpieczonego nie jest większy niż 65 lat (rocznikowo).

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku i automatycznie przedłużana na kolejne okresy roczne, chyba że w trakcie danego roku została wypowiedziana przez ubezpieczającego.

Aby uzyskać informacje na temat wysokości składki ubezpieczeniowej można użyć kalkulatora umieszczonego na stronie internetowej www.macif.pl lub skontaktować się z centralą Towarzystwa.

Towarzystwo oferuje obniżkę za kontynuację umowy ubezpieczenia w wysokości 1% za każdy kolejny rok ubezpieczenia, a kiedy umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przez małżonków lub partnerów, to każdemu z nich przysługuje dodatkowa obniżka w wysokości 10%, obowiązująca przez cały czas trwania umowy. W przypadku śmierci jednego z małżonków lub partnerów, obniżka jest nadal utrzymywana. W przypadku rozwodu lub separacji, obniżka jest utrzymywana, jeżeli obie umowy są aktywne.

Składki mogą być opłacane systemem rocznym, półrocznym, kwartalnym i miesięcznym. Dozwoloną, w danym przypadku, formę płatności wskazuje kalkulator.

Tak. W kalkulatorze wyświetla się wysokość podstawowej składki rocznej, na cały okres ubezpieczenia, z uwzględnieniem należnych obniżek za coroczną kontynuację umowy oraz zawarcie umowy małżeńskiej lub partnerskiej.

Nie zawsze jest to konieczne. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie złożonych oświadczeń we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz ewentualnych dodatkowych kwestionariuszach medycznych. Skierowanie na badania lekarskie wydawane jest w zależności od wieku ubezpieczonego, wybranej sumy ubezpieczenia i informacji przekazanych w wymienionych wyżej dokumentach.

Koszty standardowych badań lekarskich, wykonywanych na zlecenie Towarzystwa i wynikających z wieku ubezpieczonego oraz wybranej  sumy ubezpieczenia, ponosi MACIF Życie TUW.

Sumę ubezpieczenia można obniżyć w każdej chwili i bez żadnych kosztów. Wystarczy przesłać do Towarzystwa oryginalne oświadczenie ze wskazaniem żądanej sumy ubezpieczenia. Zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia można zwiększyć co 5 lat o 10%, bez obowiązku przeprowadzania dodatkowych badań lekarskich. W przypadku prośby o zwiększenie sumy ubezpieczenia w dowolnym momencie, Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zweryfikowania informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego, wykonywanym zawodzie i uprawianych sportach.

Analiza stanu zdrowia jest przeprowadzana tylko raz, w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. Umowa jest automatycznie przedłużana do ukończenia przez ubezpieczonego 75. roku życia, bez żadnych dodatkowych badań. Wyjątek stanowi tutaj zwiększanie sumy ubezpieczenia, w dowolnym momencie.

Tak i w tym celu ustanawiana jest cesja z polisy na bank, w którym został zaciągnięty kredyt, do wysokości sumy ubezpieczenia.

Hipoteka stanowi zabezpieczenie dla banku. W razie śmierci kredytobiorcy, bank może przejąć nieruchomość. Jeśli zaś kredytobiorca ubezpieczył się na życie z cesją polisy na rzecz banku, to MACIF Życie TUW wypłaci bankowi, jako uposażonemu, pozostałe do spłaty zadłużenie, a rodzina zachowa nieruchomość, bez żadnego obciążenia finansowego.

Umowę ubezpieczenia można wypowiedzieć w każdym momencie, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Towarzystwo zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia, jeżeli składka była opłacana systemem rocznym lub półrocznym.

Tak, pracodawca może ubezpieczyć swoich pracowników, a składki mogą być przekazywane zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracowników, w systemie miesięcznym. Suma ubezpieczenia i składka może być jednakowa dla wszystkich pracowników lub zróżnicowana.

Przyszłość przedsiębiorstwa można zabezpieczyć poprzez:
- ubezpieczenie wspólników
- ubezpieczenie kluczowych pracowników firmy
- ubezpieczenie członków zarządu

Wypłacone świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia podlega przepisom podatkowym, obowiązującym w chwili jego wypłaty.

Można. W tym celu należy wysłać do Towarzystwa listem poleconym, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, informację o odstąpieniu od umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie umowy ubezpieczenia, a jeżeli ubezpieczający jest przedsiębiorcą, to termin ten wynosi 7 dni. Opłacona składka zostanie w takim przypadku zwrócona w całości, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Towarzystwo listu poleconego.

Świadczenie równe jest wysokości sumy ubezpieczenia, określonej w umowie ubezpieczenia.

Świadczenie wypłacane jest osobom wskazanym przez ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia (czyli uposażonym) lub ubezpieczonemu, w przypadku wykupienia przez niego niektórych ubezpieczeń dodatkowych, będących uzupełnieniem do umowy głównej Acti OCHRONA.

Nie. Wybór uposażonego należy do ubezpieczonego, który może wskazać dowolną osobę. Można też, w każdej chwili, złożyć do Towarzystwa pisemny wniosek o zmianę uposażonych.

Oferta dostępna jest zarówno na naszej stronie internetowej www.macif.pl, jak i u naszych Partnerów, na terenie całego kraju. W celu umówienia spotkania z naszym przedstawicielem, prosimy o kontakt z centralą Towarzystwa, poprzez telefon, mail lub wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej.

Acti GWARANT pozwala na bezpieczne przygotowanie wszelkich projektów, zabezpieczenie finansowe najbliższych, zgromadzenie niezbędnych środków na ułatwienie dzieciom startu w dorosłe życie, realizację planów i projektów osobistych.

Umowa ubezpieczenia Acti GWARANT zawierana jest na okres roku kalendarzowego i automatycznie przedłużana na kolejne okresy roczne.

Pierwsza składka wynosi 200 zł. Kolejne składki można opłacać albo miesięczne (już od 100 zł), albo dowolnej częstotliwości (już od 200 zł).

Ubezpieczający sam wybiera, kiedy i w jaki sposób opłaca składki, mając do wyboru system składek regularnych lub nieregularnych.

Ubezpieczający może, w każdej chwili, zawiesić - definitywnie lub czasowo - wpłaty regularne, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.

Tak. W każdej chwili można dokonać wpłaty dodatkowej składki, już od 200 zł.

W produkcie Acti GWARANT nie ma określonej, maksymalnej, wysokości składki. Można wpłacać dowolne kwoty: od 200 zł (w przypadku składek nieregularnych) i od 100 złotych (w przypadku składek regularnych).

Tak. MACIF Życie TUW określa, dla każdego roku kalendarzowego, gwarantowany wskaźnik ubezpieczeniowy.

Ubezpieczony może dokonać wykupu częściowego lub całkowitego w każdej chwili, nie ponosząc za te operacje żadnych kosztów. Pierwszego wykupu można jednak dokonać dopiero po zakończeniu okresu, przewidzianego na odstąpienie od umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczający wybiera między opłatą w wysokości 4% od każdej wpłaconej składki lub opłatą roczną wynoszącą 1% od zarządzanych aktywów. Są to jedyne koszty ponoszone w ramach umowy Acti GWARANT.

Zróżnicowanie kosztów wynika z atrakcyjności poszczególnych wariantów w danym przedziale czasowym. Przy projektach długoterminowych, korzystniejszy dla ubezpieczającego jest wariant kosztów pobieranych od każdej wpłaconej składki, natomiast w przypadku projektów krótko i średnioterminowych, korzystniejszy jest wariant kosztów rocznych.

Ze środków zgromadzonych na polisie można korzystać w formie wykupu częściowego lub całkowitego, w każdej chwili, nie ponosząc za te operacje żadnych kosztów. Pierwszego wykupu można jednak dokonać dopiero po zakończeniu okresu, przewidzianego na odstąpienie od umowy ubezpieczenia. Można również zawnioskować o wypłatę renty dożywotniej indywidualnej lub dożywotniej rewersyjnej.

Świadczenie otrzymuje uposażony, wskazany we wniosku o zawarcie umowy Acti GWARANT. Dodatkowo, w przypadku śmierci ubezpieczonego, Towarzystwo wypłaca uposażonemu świadczenie dodatkowe w wysokości 0,5% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 1000 zł.

Wypłacone świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia podlega przepisom podatkowym, obowiązującym w chwili jego wypłaty.

Nie. Wybór uposażonego należy do ubezpieczonego, który może wskazać dowolną osobę. Można też, w każdej chwili, złożyć do Towarzystwa pisemny wniosek o zmianę uposażonych.

Oferta dostępna jest zarówno na naszej stronie internetowej www.macif.pl, jak i u naszych Partnerów, na terenie całego kraju. W celu umówienia spotkania z naszym przedstawicielem, prosimy o kontakt z centralą Towarzystwa, poprzez telefon, mail lub wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej.

W ramach umowy Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO, Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową następujące zdarzenia, dostępne w ramach jednego pakietu:

- śmierć z każdej przyczyny

- śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

- trwałe i całkowite inwalidztwo z każdej przyczyny

- trwałe i całkowite inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku

- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczonym może być osoba, której wiek wynosi nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 67 lat, z zastrzeżeniem, że w roku zawarcia pierwszej umowy, wiek ubezpieczonego nie jest większy niż 66 lat (rocznikowo).

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku i automatycznie przedłużana na kolejne okresy roczne, chyba że w trakcie danego roku została wypowiedziana przez ubezpieczającego.

Tak. Składka jest jednakowa dla wszystkich i wynosi rocznie 190 zł. Istnieje również możliwość opłacania składek systemem półrocznym, kwartalnym i miesięcznym.

W ramach umowy Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO Towarzystwo nie udziela żadnych zniżek.

Jeden ubezpieczony może wykupić maksymalnie 3 polisy.   

W ramach umowy Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO nie przeprowadza się badań medycznych, ani nie wypełnia kwestionariusza zdrowia.

Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO to gwarancja wypłaty świadczenia bez względu na wykonywany zawód.

Umowę ubezpieczenia można wypowiedzieć w każdym momencie, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Towarzystwo zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Tak, pracodawca może ubezpieczyć swoich pracowników, a składki mogą być przekazywane zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracowników, w systemie miesięcznym.

Wypłacone świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia podlega przepisom podatkowym, obowiązującym w chwili jego wypłaty.

Można. W tym celu należy wysłać do Towarzystwa listem poleconym, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, informację o odstąpieniu od umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie umowy ubezpieczenia, a jeżeli ubezpieczający jest przedsiębiorcą, to termin ten wynosi 7 dni. Opłacona składka zostanie w takim przypadku zwrócona w całości, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Towarzystwo listu poleconego.

Świadczenie równe jest wysokości sumy ubezpieczenia, określonej w umowie ubezpieczenia.

Świadczenie wypłacane jest osobom wskazanym przez ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia (czyli uposażonym) lub ubezpieczonemu, w przypadku pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Nie. Wybór uposażonego należy do ubezpieczonego, który może wskazać dowolną osobę. Można też, w każdej chwili, złożyć do Towarzystwa pisemny wniosek o zmianę uposażonych.

Oferta dostępna jest zarówno na naszej stronie internetowej www.macif.pl, jak i u naszych Partnerów, na terenie całego kraju. W celu umówienia spotkania z naszym przedstawicielem, prosimy o kontakt z centralą Towarzystwa, poprzez telefon, mail lub wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej.

W ramach umowy Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO PLUS, Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową następujące zdarzenia, dostępne w ramach jednego pakietu:

- śmierć z każdej przyczyny

- śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczonym może być osoba, której wiek wynosi nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 67 lat (rocznikowo).

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku i automatycznie przedłużana na kolejne okresy roczne, chyba że w trakcie danego roku została wypowiedziana przez ubezpieczającego.

Tak. Składka jest jednakowa dla wszystkich i wynosi rocznie 40 zł lub 80 zł, w zależności od wybranego wariantu.

W ramach umowy Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO PLUS Towarzystwo nie udziela żadnych zniżek.

Jeden ubezpieczony może wykupić maksymalnie 3 polisy.   

W ramach umowy Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO PLUS nie przeprowadza się badań medycznych, ani nie wypełnia kwestionariusza zdrowia.

W ramach umowy Acti OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO PLUS wyłączone jest wykonywanie przez ubezpieczonego obowiązków służbowych, ich następstw i skutków w jakiejkolwiek jednostce wojskowej, policyjnej, ochronnej, pożarnej, obrony cywilnej.

Umowę ubezpieczenia można wypowiedzieć w każdym momencie, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Towarzystwo zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Tak, pracodawca może ubezpieczyć swoich pracowników, a składki mogą być przekazywane zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracowników, w systemie rocznym.

Wypłacone świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia podlega przepisom podatkowym, obowiązującym w chwili jego wypłaty.

Można. W tym celu należy wysłać do Towarzystwa listem poleconym, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, informację o odstąpieniu od umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie umowy ubezpieczenia, a jeżeli ubezpieczający jest przedsiębiorcą, to termin ten wynosi 7 dni. Opłacona składka zostanie w takim przypadku zwrócona w całości, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Towarzystwo listu poleconego.

Świadczenie równe jest wysokości sumy ubezpieczenia, określonej w umowie ubezpieczenia.

Świadczenie wypłacane jest osobom wskazanym przez ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia - czyli uposażonym, lub ubezpieczonemu, w przypadku pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Nie. Wybór uposażonego należy do ubezpieczonego, który może wskazać dowolną osobę. Można też, w każdej chwili, złożyć do Towarzystwa pisemny wniosek o zmianę uposażonych.

Oferta dostępna jest zarówno na naszej stronie internetowej www.macif.pl, jak i u naszych Partnerów, na terenie całego kraju. W celu umówienia spotkania z naszym przedstawicielem, prosimy o kontakt z centralą Towarzystwa, poprzez telefon, mail lub wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej.

W ramach umowy Acti OCHRONA TERMINOWA, Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową śmierć oraz trwałe i całkowite inwalidztwo.

Ubezpieczonym może być osoba, której wiek wynosi nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 75 lat, z zastrzeżeniem, że w roku zawarcia pierwszej umowy, wiek ubezpieczonego nie jest większy niż 65 lat (rocznikowo).

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 lat.

Aby uzyskać informacje na temat wysokości składki ubezpieczeniowej można użyć kalkulatora umieszczonego na stronie internetowej www.macif.pl lub skontaktować się z centralą Towarzystwa.

Składki mogą być opłacane systemem rocznym, półrocznym, kwartalnym i miesięcznym. Dozwoloną, w danym przypadku, formę płatności wskazuje kalkulator.

Nie zawsze jest to konieczne. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie złożonych oświadczeń we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz ewentualnych dodatkowych kwestionariuszach medycznych. Skierowanie na badania lekarskie wydawane jest w zależności od wieku ubezpieczonego, wybranej sumy ubezpieczenia i informacji przekazanych w wymienionych wyżej dokumentach.

Koszty standardowych badań lekarskich, wykonywanych na zlecenie Towarzystwa i wynikających z wieku ubezpieczonego oraz wybranej  sumy ubezpieczenia, ponosi MACIF Życie TUW.

Zarówno sumę ubezpieczenia, jak i częstotliwość opłacania składek można zmienić w każdą rocznicę polisy, przesyłając Towarzystwu pisemny wniosek o dokonanie odpowiednich zmian, które zostaną wprowadzone aneksem do umowy.

Tak i w tym celu ustanawiana jest cesja z polisy na bank, w którym został zaciągnięty kredyt, do wysokości sumy ubezpieczenia.

Umowę ubezpieczenia można wypowiedzieć w każdym momencie, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Towarzystwo zwraca składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Wypłacone świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia podlega przepisom podatkowym, obowiązującym w chwili jego wypłaty.

Można i należy w tym celu wysłać do Towarzystwa pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, a jeżeli ubezpieczający jest przedsiębiorcą, termin ten wynosi 7 dni. Opłacona składka zostanie w takim przypadku zwrócona w całości, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Towarzystwo oświadczenia o odstąpieniu.

Świadczenie równe jest wysokości sumy ubezpieczenia, określonej w umowie ubezpieczenia.

Oferta dostępna jest zarówno na naszej stronie internetowej www.macif.pl, jak i u naszych Partnerów, na terenie całego kraju. W celu umówienia spotkania z naszym przedstawicielem, prosimy o kontakt z centralą Towarzystwa, poprzez telefon, mail lub wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie internetowej.