SPRAWDZ UBEZPIECZENIE DLA CIEBIE

Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego
W celu zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego, prosimy o przesłanie na adres Towarzystwa wypełnionego wniosku o wypłatę świadczenia wraz ze wskazanymi w nim dokumentami.

Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Towarzystwo informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem, pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa lub wysokości Świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

Towarzystwo rozpatruje sprawę i wypłaca Świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności, koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości Świadczenia, okazało się niemożliwe w terminie 30 dni, Towarzystwo wykonuje zobowiązanie w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.

Dane teleadresowe:

MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW)
ul.
Bema 89,  01-233 Warszawa
Tel.+ 48 22 535 02 00
Fax + 48 22 535 02 01
Adres e-mail:
zgloszeniezdarzenia@macif.com.pl